srpen 2009 – 4. výcvikový tábor ve Dvoře Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

04. srpna – 09. srpna 2009

Dvůr Králové nad Labem

Na tento tábor jsem se těšila nejvíce, do Dvora Králového na Safari jsem o prázdninách jezdila s rodiči každý rok a většinou to byla velká rodinná událost, neboť s námi jezdily tety i sestřenice z různých míst naší krásné vlasti. Do tohoto města nás vždy nalákaly nejen různé nákupy či návštěva Safari… spolu s tetami jsme obdivovali i různé stavební styly, kterých je tu opravdu požehnaně…

Dvůr Králové nad Labem

V pohodě jsem se ubytovala v Pohodě a s Benjamínem jsem vyrazila na průzkum kynologického cvičiště NOVÝ SVĚT.
Cvičiště se nachází v jihovýchodní části města nedaleko centra, poblíž autobusového nádraží a čerpací stanice ÖMV. Dříve to byla zarostlá louka na soutoku Hartského potoka a Labe, dnes už je louka zastavěná areálem psího útulku a stájemi pro koně. Další části jsou využity jako pastviny pro koně a cvičiště pro psy. Nový Svět sousedí s tenisovým areálem, softbalovým hřištěm, ZKO č.138 a rozlehlými loukami známými jako Hrubá luka.
Jakmile jsme vstoupili dovnitř, měla jsem pocit, že jsme v jiném světě.

řechtající kůň

Řekla bych, že NOVÝ SVĚT nabízí podobný prožitek, o kterém mluví prorok Izajáš:
„Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.“
Součástí cvičiště byl městský psí útulek, kde čekalo spousta pejsků na svůj nový domov. Kolem dokola byly pastviny, kde se volně pásly krávy. Byly zde také ohrady, ze kterých na nás zvědavě pokukovali koně, na slámě spaly kočky a dokonce tu měli mývala, který vrčel jako pes.
Největší šok jsem však zažila, když jsem se vydala za potok, kde právě probíhaly obrany. Představte si situaci: pes rve rukáv z figuranta, kolem dokola na to zírají přežvykující krávy a středem se prochází jezdci na koních…
Na konci tábora tu budou zkoušky – a jestli s Benjamínem v tomto prostředí složím zkoušku ZOP, tak to bude patřit do kategorie zázraků.

obrázek - cvičák
obrázek - mýval obrázek - odpoč
obrázek - odložení obrázek - kočka
obrázek - Nový svět

Hned druhý den jsem šla Benjamína seznamovat s prostředím, trénovala jsem přivolání a hlavně odložení, které nám dělá největší potíže. Po chvíli se nás ujala Míša, která nám velela jako na zkoušce a vše šlo jako po másle, až na odložení… Psa jsem odložila, jenže nad námi zrovna plachtil větroň a vytvářel na zemi různé stíny, které bylo potřeba ulovit – alespoň podle představ mojí kelpie. Takže odložení mělo podobu hopsajícího psa, který se snažil dohonit stín letadla, pravda – občas i zalehl – když se stín náhle otočil proti němu…

obrázek - letadlo obrázek - větroň

Spolu s námi cvičil ještě labrador, který se připravoval na zkoušku ZZO. Součástí této zkoušky je přivolání ve ztížených podmínkách – Dva lidé si hrají s míčem a za nimi se prochází dva psi s jejich páníčky. Za těchto okolností je pro některého psa těžké přijít na přivolání.
Protože tu na trénink neměli míč, použili velké klubíčko z provázků, které si dva mladí muži vzájemně házeli… Labrador se nechal odvolal na druhý pokus, pak jsem přišla na řadu já a můj magor do všeho kulatého… Benjamín povel volno chápe jako cochcárnu, ale tentokrát letěl přímo mezi kluky, odrazil se a v letu chytil klubíčko a mizel s ním v dáli… Po několika vteřinách kluci teprve zjistili, že klubíčko provázků je pryč. Benjamín mezitím doběhl na konec cvičiště a za vydatného štěkotu kutálel klubíčko po zemi a vytvářel tak dlouhou provázkouvou stopu… snažila jsem se ho přivolat, ale můj pes z nevysvětlitelných příčin náhle ohluchl…

Den před zkouškou jsme jen trénovali přivolání a odložení v různém prostředí, na náměstí, v parku i v areálu Nového světa.
V pátek nastal den D. V 7:30 nastoupilo 11 psů ke zkoušce ZOP.

Co taková zkouška ZOP obnáší?

Pes musí mít nejméně 10 měsíců a nemusí mít složenou žádnou zkoušku. Obecně platí, že u cviků zkoušky ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně. Za každý cvik lze získat 10 bodů, celkem tedy 100 bodů.
Minimální počet bodů pro získání zkoušky 70 bodů.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

I. Základní část

 • Přivolání – volba ze dvou variant:
  v klidu s přesednutím před psovoda nebo za pohybu k noze psovoda
 • Ovladatelnost na vodítku
 • Ovladatelnost bez vodítka
 • Sedni – lehni – vstaň
 • Odložení (vzdálenost 30 kroků)

II. Cviky skupinové a speciální

 

 • Ovladatelnost na vodítku ve skupině
 • Sedni – lehni – vstaň ve skupině
 • Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.)
 • Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek)
 • Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením

Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím. Dále je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii. Agresivita vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky.
Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní, cviky však na pokyn rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.
Pokyn vlevo/vpravo protichodem – Povel se vydává, když jde skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru (v poloměru cca l m) do protisměru (o 180 stuňů), ostatní pokračují každý až do místa, kde se první otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů pro stejný stupeň zkoušky (alespoň 3), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy, které sežene pořadatel.
Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí, mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

obrázek - skupinovka

PŘIVOLÁMÍ

varianta A
Povely: „Ke mně“ a upažení levé ruky s následným připažením „K noze“ a plesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „Volno“ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem „Ke mně“. Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel „K noze“ má pes usednout k noze psovoda.

varianta B
Povely: „K noze“ a plesknutí dlaní levé ruky na levé stehno, příp. „Sedni“ a plesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení).
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „Volno“ musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí „K noze“. Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel „K noze“ nebo „Sedni“ usedá k jeho levé noze.
Pozn.: Součástí obou variant je i cvik VOLNO – povel „Volno“ a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

OVLADATELNOST NA VODÍTKU

Povely: „K noze“ a plesknout dlaní levé ruky na levé stehno. „Sedni.“ Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel „K noze“ je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde je možný i povel „Sedni“). Další ovlivňování – pohyby rukou, tělem či zvuky – nejsou povoleny.

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA

Obdoba cviku ovladatelnost na vodítku ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 2O cm.

SEDNI – LEHNI – VSTAŇ

Povely: „Sedni“ – lehký úder levou rukou na levé stehno. “ Lehni“ – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu. „Vstaň“ – mírné pokrčení v kolenou.
Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

ODLOŽENÍ

Povely: „Lehni“ – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu. „Zůstaň“ – mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel „Zůstaň“. Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti. Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metry je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

První část se mi zdála nekonečně dlouhá.
Naštěstí přivolání dopadlo dobře, Béňa si vše nejdříve očuchával, ale nakonec přiběhl rychle a radostně a dokonce při předsednutí do mě nevrazil, jak to má občas ve zvyku… Za to čuchání nám byl stržen jeden bod, ale jinak krásných 9 bodů byl dobrý začátek. Chůze u nohy na volno byla hodně slabá, Benjamín šel tak trochu dost po svém – tedy sice za mnou, ale vše si musel prozkoumat, očuchat, bylo tam mnoho nepozornosti a přirozeně právě proto povely na víc. Ostatní cviky byly výborné… a šli jsme na tolik obávané odložení.
První dvě minuty Benjamín ležel jako sfinga. Avšak k naší smůle se ke stromu, pod kterým ležel, připlížila kočka a uvelebila se na větvi přímo nad psem. Aby toho nebylo málo, nad námi se vznášel větroň a provokoval svými stíny k vyběhnutí. Béňovi nic z toho neušlo a aby na vše lépe viděl, posasil se. Byl celý napružený, jen jen vyrazit… Jestli zdrhne, roztrhnu ho jako hada…pomyslela jsem si…
Nezrdhnul, sice seděl, ale vydržel. Za změnu polohy nám paní rozhodčí strhla bodík, ale i tak si zaslouží pochvalu: je to jeho osobní rekord v setrvání na místě.
Paní rozhodčí ho okomentovala slovy: „Á, kelpík, ano, pejsek s tisíci pružinkami v těle, nic mu neujde, všechno musí mít pod kontrolou. V jednu chvíli jsem si myslela, že si vyskočí za kočkou na strom, ale vydržel…“
Oddychla jsem si, postupujeme tedy dál, speciální část má nejtěžší odložení ve skupině, nu, pokud budou všichni pejsci ležet, mohlo by to i vyjít.

SKUPINOVÁ OVLADATELNOST NA VODÍTKU A SEDNI – LEHNI – VSTAŇ; ODLOŽENÍ V LEŽE VE SKUPINĚ

Komentář k provádění cviků je stejný jako pro základní část, jen se vše cvičí ve skupině.

PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.
Pro psy, které unese ledna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka). Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl a pod,) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.
Pro psy, kteří musí být (pro svoji váhu) neseni více osobami. Psovod a cizí osoba (jeden případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl a pod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na zem.
Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU

Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu: igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea nebo led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí také za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel: „K noze“ a plesknutí dlaní levé ruky na levé stehno. „Sedni“ (při zastavení). Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi. Pes by se měl chovat přirozeně, měl by jít sebevědomě u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

obrázek - chůze po nepříjemném materiálu

Druhá část zkoušky dopadla velmi dobře, až na to tolik obávané odložení ve skupině. Možná by vše dopadlo jinak, kdyby se fenka, ležící vedle Benjamína, nezvedla a nešla ho vyzvat ke hře. Jiní pejsci, kteří byli s nimi, na výzvu nepřistoupili, avšak Béňa je pro každou lumpárnu, takže si spolu s fenkou vyrazili… a oba za toto povyražení dostali 0 bodů a důraznou domluvu od svých páníčků…
ZOPku tedy máme, ale je mi jasné, co je ještě třeba dál a trpělivě trénovat… U kelpie totiž člověk nikdy neví, co může nastat i v případě, že cvik má naprosto zmáknutý…

obrázek - obří aport obrázek - odložení

Procházkou v Safari nám skončila dovolená plná dojmů i nových zkušeností.

obrázek - žirafa

Příspěvek byl publikován v rubrice Výcvikové tábory, Zážitky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u srpen 2009 – 4. výcvikový tábor ve Dvoře Králové nad Labem

 1. Pingback: Zážitky 2009 | Australská kelpie